Statut udruge

Kreirano Srijeda, 25 Veljača 2015 Napisao/la Darko Milinković

Na temelju članka 13. i 18.  Zakona o udrugama («Narodne novine» broj 74/14),  Skupština Udruge pčelara  „Nektar“ Konjščina , na sjednici održanoj dana   27.02.2015. godine, donijela je


STATUT
Udruge pčelara „Nektar“ Konjščina

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima , njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja , te sva druga pitanja značajna za rad Udruge pčelara „NEKTAR“ (u daljnjem tekstu UP“NEKTAR“).


II. NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 2.

Naziv Udruge je: Udruga pčelara «NEKTAR»
Skraćeni naziv Udruge je: UP «NEKTAR»
Sjedište Udruge je: Konjščina, Drage Božića 4


Članak 3.

Udruga pčelara «NEKTAR» je registrirana pri Uredu državne uprave Krapinsko  zagorske županije, Služba za opću upravu, ispostava Zlatar. Udruga pčelara «NEKTAR» je neprofitna pravna osoba.


Članak 4.

Udruga ima pečat.
Pečat Udruge je okruglog oblika promjera  3 ( tri) cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Udruga pčelara «NEKTAR» - Konjščina i u sredini grafički prikaz pčele sa raširenim krilima.

Članak 5.

Udruga ima zastavu  veličine  80 X60. Zastava je izrađena na tekstilu.Na podlozi se nalazi imitacija saća,a u sredini  stari grad grofova Konjskih, simbol općine Konjščina. Na dnu slike nalazi se lenta sa označenom godinom osnivanja Udruge ( 1994.).
Zastava se može upotrebljavati na raznim svečanostima, sajmovima i mimohodima na kojima učestvuje Udruga pčelara.

Članak 6.

Udrugu zastupa predsjednik i tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

III. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja pčelarstva.

● da radi na unapređenju i razvoju pčelarstva po suvremenim načelima, metodama i tehnologiji na području svog djelovanja;
● da okuplja članstvo i aktivira ga u rad svojih organa i radnih tijela u rješavanju svih pitanja interesantnih za razvoj pčelarstva;
● da pomaže organiziranju u izgradnji  i postavljanju uzornih pčelinjaka prema pravilniku o držanju pčela i pčelinjaka u vlasništvu svojih članova;
● da organizira stručna predavanja, seminare, škole, savjetovanja i izložbe u svrhu obrazovanja svojih članova iz oblasti pčelarstva te da na taj način doprinosi visokom stručnom nivou kadrova u pčelarstvu;
● da razvija društveni i poslovni moral kod svojih članova;
● da daje mogućnosti uključivanja članova u zadruge te u tu svrhu daje stručne savjete;
● da s drugim srodnim organizacijama vrši razmjene iskustava iz oblasti unapređenja pčelarstva te da nove spoznaje prenosi na svoje članove;
● da aktivira svoje članove i uzima učešće u manifestacijama koje organizira : Općina Konjščina, Krapinsko – zagorska županija, Hrvatski pčelarski savez i druge srodne organizacije;
● da pruža savjetodavnu stručnu pomoć svojim članovima u pogledu nabavke opreme i repromaterijala potrebnog za suvremeno pčelarenje glede plasmana pčelinjih proizvoda i pitanja vezanih s tim u vezi.
● da aktivno sudjeluje u provođenju mjera suzbijanja svih pčelinjih bolesti kako je propisao zakonodavac;
● da propagira pratiti svu pčelarsku literaturu u cilju edukacije članstva za što kvalitetnije i suvremeno pčelarenje;
● da putem svojih organa odnosno osoba koje zastupaju udrugu uzima učešća u raspravama o planovima i programima razvoja pčelarstva kako na području svog djelovanja tako i na višim  nivoima
● da surađuje sa krovnom pčelarskom organizacijom Hrvatskim pčelarskim savezom i drugim udrugama  pčelara i srodnim udrugama po pitanjima od značaja za pčelarstvo i njegov razvoj,
● da redovito upoznaje svoje članove  s mjerama i zakonskim propisima iz oblasti pčelarstva te da tumači način primjene tih mjera i propisa sa stručnim kadrom;
● da apelira na svoje članstvo da posjećuju sve sajmove i izložbe  u zemlji i inozemstvu sve u cilju unapređenje pčelarstva i osobne edukacije.
● da organizira natjecanja, izložbe i zabavni život među svojim članovima;
● da stalno prati nove tehnologije, kupuje stručnu literaturu te da preko elektronske pošte, Web stranice i preko medija upoznaje  svoje članstvo sa aktualnim događanjem u sferi pčelarstva.
● inicijativa i realizacije mednih staza i mednih izletišta;
● kreiranje i izrada zajedničkih promidžbenih materijala za sve pčelare;
● definiranje i njegovanje Dobre pčelarske prakse u svim segmentima pčelarstva;
● organizacija pčelarskih dežurstava u svrhu zbrinjavanja rojeva, legla stršljena i osa u urbanim sredinama tijekom sezone;
● objedinjavanje nabave pčelarskih potrepština i opreme,
● permanentno obrazovanje pčelara, građana i potrošača.

Članak 8.

Djelatnosti Udruge su:
• planiranje rada Udruge i aktivno učešće na unapređenju pčelarstva Republike Hrvatske
• informiranje javnosti o rezultatima i aktivnostima Udruge,
• razvijanje programa međunarodne suradnje, te uključivanje u rad domaćih i međunarodnih naučnih institucija na području pčelarstva,
• izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti,
• jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Članak 9.

  Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene  
  ovim Statutom, poimence:
• pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događanjima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
• javnim priopćavanjem.

 IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba, državljanin Republike Hrvatske
Članovi Udruge mogu biti i maloljetne osobe i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, uz ovjerenu pisanu suglasnost zakonskog skrbnika ili zastupnika.
Članstvo u udruzi može biti u više kategorija:
• redovni član udruge,
• redovni član udruge i  HPS-a,
• podupirajući član,
• počasni član,
• član obitelji člana Udruge,
• članstvo  djece i mladeži  do 18 godina starosti uz suglasnost roditelja ili staratelja.
Članstvo Udruge stječe se potpisivanjem pristupnice i plaćanjem članarine koju određuje Upravni odbor udruge, a potvrđuje Skupština.

 Članak 11.

Udruga vodi popis članova.
Popis članova može se voditi u elektroničkom obliku ili na drugi prikladan način (u papirnatom obliku matična knjiga).
Popis članova obavezno mora sadržavati podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, te datumu prestanka članstva u Udruzi.
Popis članova Udruge vodi tajnik Udruge.
Članom Udruge postaje se upisom u popis članova Udruge.
Odluku o pristupanju u Udrugu donosi Upravni (izvršni) odbor Udruge, te o tome izvješćuje Skupštinu Udruge.                                   

Članak 12.

Redovni član udruge je svaki pčelar koji plaća redovito  članarinu po odluci  Upravnog odbora.

     Prava:

●  sudjeluje na svim sjednicama tijela Udruge,
●  odlazi na  društvene izlete, sajamske manifestacije i klupska 
    druženja
●  sudjeluje na predavanjima, promocijama i društvenim događanjima
●  treba biti informiran o radu Udruge
●  ne može biti biran u tijela HPS-a, niti sudjelovati u radu HPS-a, niti  
    predstavljati  Udrugu prema HPS-u,
 
      Dužnosti:

●  treba aktivno sudjelovati u radu udruge
●  treba poštovati odluke tijela Udruge,
●  treba poštovati odredbe Statuta,
●  treba plaćati redovito godišnju članarinu

 Članak 13.

Redovni član udruge i član HPS-a

   Prava:

● može biti biran u tijela HPS-a i ravnopravno sudjelovati na svim aktivnostima koje organizira HPS.
●  sudjeluje na svim sjednicama tijela Udruge,
●  odlazi na  društvene izlete, sajamske manifestacije i klupska druženja
●  sudjeluje na predavanjima, promocijama i društvenim događanjima
●  treba biti informiran o radu Udruge

   Dužnosti:

●  aktivno sudjeluje u radu Udruge
●  treba poštovati odluke tijela Udruge,
●  treba poštovati odredbe Statuta,
●  treba plaćati godišnju  članarinu Udruzi i  HPS-u,  a prema odluci UO Udruge i odluci HPS-a.

Članak 14.

Podupirajući član Udruge pčelara može postati svaki građanin koji svojom aktivnošću i materijalnim doprinosom sudjeluje u ostvarivanju programskih zadataka Udruge.
Prijedlog o prijemu u članstvo podupirajućeg člana donosi predsjednik Udruge, a odluku donosi Upravni odbor.

    Prava:

● sudjeluju na svim sjednicama tijela Udruge ali nemaju pravo 
   glasa i  odlučivanja
● odlaze na  društvene izlete, sajamske manifestacije i klupska
   druženja
● sudjeluju na predavanjima, promocijama i društvenim  događanjima

 Dužnosti:

● trebaju poštovati odluke tijela Udruge,
● trebaju poštovati odredbe Statuta,
● trebaju plaćati redovito godišnju umanjenu članarinu prema Odluci UO

      Članak 15.

Počasnim članom Udruge pčelara može postati osoba koja ima izuzetne zasluge za razvoj pčelarstva, te za ostvarivanje ideja , ciljeva i zadataka Udruge pčelara. Odluku o proglašenju počasnog člana donosi Skupština.

Prava:

●  počasni članovi oslobođeni su  plaćanja članarine
 ● sudjeluju na svim sjednicama tijela Udruge ali nemaju pravo glasa i odlučivanja
●  odlaze na  društvene izlete, sajamske manifestacije i klupska druženja
●  sudjeluju na predavanjima, promocijama i društvenim događanjima

 Dužnosti:

● trebaju  poštovati odluke tijela Udruge,
● trebaju poštovati odredbe Statuta,

      Članak 16.

Članovi obitelji člana Udruge

Prava:

●  mogu biti birani u tijela Udruge i ravnopravno sudjelovati na svim aktivnostima koje organizira Udruga i imati pravo glasa,
●  plaćati umanjenu članarinu prema odluci UO
●  mogu sudjelovati na svim sjednicama tijela Udruge
●  mogu odlaziti na  društvene izlete, sajamske manifestacije i klupska druženja
●  mogu sudjelovati na predavanjima, promocijama i društvenim događanjima
●  mogu biti informirani o radu Udruge
●  mogu aktivno sudjelovati u radu udruge

Dužnosti:

●  trebaju poštovati odluke tijela Udruge,
●  trebaju poštovati odredbe Statuta,
●  trebaju plaćati redovito godišnju umanjenu članarinu  prema odluci UO.

 Članak 17.

Djeca i mladež starosti   do 18 godina mogu postati članovima podmladka Udruge pčelara. Prijedlog o prijemu u članstvo u podmladka donosi Predsjednik, a Odluku donosi Upravni odbor Udruge.

   Prava:

●  plaćati umanjenu članarinu prema odluci UO
●  mogu sudjelovati na svim sjednicama tijela Udruge
●  ne mogu birati i biti birani u tijela upravljanja Udruge ,
●  mogu odlaziti na  društvene izlete, sajamske manifestacije i klupska druženja
●  mogu sudjelovati na predavanjima, promocijama i društvenim događanjima
●  mogu biti informirani o radu Udruge
●  mogu aktivno sudjelovati u radu Udruge
 
Dužnosti:
● trebaju poštovati odluke tijela Udruge,
● trebaju poštovati odredbe Statuta,
● trebaju plaćati redovito godišnju umanjenu članarinu prema odluci UO.

Članak 18.

Članstvo u Udruzi prestaje:
• dragovoljnim istupom,
• neplaćanjem članarine od godinu dana,
• isključenjem.

Član se briše iz Popisa članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 19.

Udruga se može učlaniti  u Hrvatski pčelarski savez, Savez pčelarskih udruga županije i u međunarodne udruge. Odluku o učlanjenju u HPS , SPU županije i međunarodne udruge  donosi Skupština. Učlanjenjem u Hrvatski pčelarski savez pčelarska udruga prihvaća sve normativne akte koji su na snazi u Hrvatskom pčelarskom savezu, te se ujedno i prihvaća i članarina za sve članove udruge koji učlanjenjem Udruge pčelara „NEKTAR“  u Hrvatski pčelarski savez postaju i članovi saveza.

V. USTROJSTVO I UPRAVLJANJE POSLOVIMA UDRUGE

Članak 20.

Članovi upravljaju udrugom neposredno ili putem svojih predstavnika, davanjem inicijative za razmatranje određenih pitanja u Skupštini i tijelima udruge te na druge načine utvrđene ovim Statutom

Skupštinu udruge čine svi registrirani članovi udruge na način da svaki član udruge ima pravo na jedan glas u Skupštini ukoliko to drugačije nije određeno ovim Statutom.

Tijela Udruge su:
• Skupština,
• Upravni odbor
• Predsjednik
• Nadzorni odbor
• Tajnik
• Blagajnik
• Likvidator

SKUPŠTINA

 Članak 21.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge, te po jedan predstavnik svake pravne osobe članice Udruge.

Članak 22.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednicu Skupštine saziva predsjednik udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanje sjednice).
U slučaju nedostatka kvoruma (natpolovične većine članova ili izabranih predstavnika ) daljnji tijek sjednice Skupštine odgađa se za trideset (30) minuta.
Odgođena sjednica može nastaviti s radom ako je prisutno najmanje jedna trećina (1/3 ) svih članova ili izabranih predstavnika , a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova odnosno predstavnika.
U slučaju nedostatka kvoruma i u tom slučaju, sjednica se odgađa za osam dana.
Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Članak 23.

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge. U odsutnosti predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 24.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 25.

Skupština Udruge:
• utvrđuje politiku razvitka Udruge,
• donosi i mijenja Statut Udruge,
• potvrđuje / financijski plan i završni račun,
• donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
• bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge,
• razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
• daje smjernice za rad Udruge,
• odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
• odlučuje o prestanku rada Udruge,
• obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

UPRAVNI ODBOR

 Članak 26.

Upravni odbor je izvršno i upravno tijelo Udruge koje između zasjedanja 
Skupštine upravlja poslovima Udruge.
Članovi Upravnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti.
Upravni odbor ima 7 članova uključujući predsjednika  i tajnika.
Predsjednika i tajnika  i ostale  članove Upravnog odbora bira Skupština iz redova članova Udruge na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik i tajnik članovi su Upravnog odbora po položaju.

 
Članak 27.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se tri puta godišnje, a saziva ih predsjednik Upravnog odbora.
U slučaju potrebe sjednice se mogu održavati i češće.


Članak 28.

Poziv za sjednicu Upravnog odbora s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se članovima u pravilu najmanje tri  (3) dana prije održavanja sjednice.
Sjednica se može sazvati i u kraćim rokovima.
Sjednica se može održati i putem video linka ili telefonski.
U slučaju hitnosti može se zatražiti mišljenje članova Upravnog odbora elektronskom poštom. Na temelju dobivenih odgovora i mišljenja sastaviti će se Zapisnik i donijeti zaključak koji se ovjerava na sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

Članak 29.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Udruge, sjednicu Upravnog odbora saziva dopredsjednik Udruge ili član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik.
Predsjednik ili ovlaštena osoba saziva sjednicu Upravnog odbora na zahtjev
1. Nadzornog odbora udruge
2. Najmanje četiri (4) člana Upravnog odbora
3. Najmanje jedne petine (1/5) svih članova udruge.

Članak 30.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici prisutno više od polovine njegovih članova.
Upravni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.
Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

  Članak 31.

Upravni odbor ili članovi Upravnog odbora opozivaju se na način i  po postupku po kojem su izabrani. Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora može podnijeti svaki član Udruge ili najmanje pet (5) predstavnika u Skupštini, odnosno predsjednik.
U slučaju prestanka mandata predsjednika prije roka na koji je izabran, mandat prestaje i svim članovima Upravnog odbora s danom održavanja sjednice Skupštine na kojoj se bira novi predsjednik.
U slučaju iz prethodnog stavka, naredna sjednica Skupštine mora biti održana u roku od trideset (30) dana od prestanka mandata predsjednika Udruge i članova Upravnog odbora Udruge.

Članak 32.

Upravni odbor:
-  utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata što ih donosi Skupština
-  priprema materijale o kojima će odlučivati Skupština
-  organizira rad i djelovanje Udruge između dviju sjednica Skupštine
-  provodi ili osigurava provođenje odluka Skupštine udruge
-  donosi akte kojima se osigurava uredno poslovanje Udruge i izvršavanje 
   programa Udruge ako ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost Skupštine
-  odlučuje o primanju u članstvo Udruge,
-  donosi prijedlog financijskog plana i završnog računa Udruge
-  izvršava financijski plan Udruge i u okviru financijskog plana odlučuje o 
   rasporedu i dinamici korištenja sredstava
-  upravlja pokretnim i nepokretnim stvarima Udruge
-  donosi odluku o uporabi i zaštiti znakovlja Udruge
-  imenuje predsjednike i članove stalnih i povremenih radnih tijela Udruge, 
   obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, drugim aktom Udruge ili koje
   mu povjeri Skupština
-  određuje namjenu i kontrolira utrošak sredstava ostvarenih gospodarskim ili
   drugim djelatnostima
-  rješava i o drugim pitanjima propisanih Zakonom i ovim statutom tim što o tome
   izvještava Skupštinu na njenoj narednoj sjednici
Udruga može propisati i druge obveze Upravnog odbora

PREDSJEDNIK

Članak 33.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja predsjednik Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine. Predsjednik može biti biran na mandat od četiri godine i uzastopce više puta.

Članak 34.

Predsjednik:
• zastupa Udrugu,
• saziva Skupštinu Udruge,
• rukovodi radom Udruge,
• utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
• utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
• brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
• upravlja imovinom Udruge,
• podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
• imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
• brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
• nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
• donosi odluku o isključenju člana iz Udruge,
• obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

 Članak 35.

Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje tajnik.
Mandat tajnika  traje četiri godine.

TAJNIK

Članak 36.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi, a može biti biran i više puta ukoliko se to utvrdi statutom
Tajnik Udruge vodi popis članova udruge.

Članak 37.

Za svoj rad tajnik odgovara Skupštini, Upravnom odboru, predsjedniku Udruge.
Uvjete koje mora ispunjavati osoba koja se bira za tajnika, te međusobna prava i obveze utvrđuju se općim aktom Udruge, a isti donosi Upravni odbor.

 Članak 38.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je izabran ako je svojim radom povrijedio Ustav, zakone , Statut i druge akte Udruge, zbog čega nastanu štetne posljedice za Udrugu, ako neosnovano odbija izvršavati odluke Skupštine, Upravnog odbora, predsjednika Udruge, te zbog nezakonitog rada i zloupotrebe dužnosti.
O razrješenju tajnika odlučuje Upravni odbor na prijedlog povjerenstva, koju imenuje Upravni odbor sa zadatkom da utvrdi osnovanost zahtjeva za razrješenje.
Inicijativu za razrješenje mogu dati predsjednik Udruge, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje pet (5) predstavnika u Skupštini.
Tajnik može biti razriješen i na svoj vlastiti pisani zahtjev.

Članak 39.

Tajnik sudjeluje u radu Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela bez prava odlučivanja.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika, zamjenjuje ga osoba koju odredi Upravni odbor.

Članak 40.

Tajnik:
- zastupa Udrugu  i obavlja stručne poslove za Udrugu
- brine i poduzima mjere za ostvarenje utvrđenog plana i  programa rada Udruge
- brine za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Udruge
- pomaže u radu predsjedniku Udruge te predsjednicima radnih tijela
- odgovara za pravodobnu pripremu sjednica Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela
- brine o javnosti rada Udruge, poslovima informiranja
- usko surađuje sa članovima Udruge odnosno njihovim predstavnicima
- brine i organizira djelotvoran rad Udruge na obavljanju djelatnosti rada Udruge
- brine o izvršenju programa rada Udruge, pravovremenom izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora Udruge
- brine o izvršenju financijskog plana skupštine i Upravnog odbora Udruge
- vodi računa da predsjednik, članovi  budu točno i pravovremeno upoznati sa svim pitanjima i problemima u nadležnosti i od interesa Udruge
- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom  Skupštine, Upravnog odbora, ili predsjednika Udruge

BLAGAJNIK

Članak 41.

Blagajnika Udruge iz svojih redova bira Upravni odbor. Za svoj rad blagajnik je odgovoran Upravnom odboru i predsjedniku Udruge.
Blagajnik:
● prima uplate članarine i novčanih donacija,
● odgovoran je za godišnji popis pokretne i nepokretne imovine,
● vodi evidenciju materijalno-novčanog poslovanja.

NADZORNI ODBOR

Članak 42.

Nadzor nad radom Udruge vrše članovi Udruge.
Nadzor rada, odnosno poslovanja Udruge vrši Nadzorni odbor Udruge.
Nadzorni odbor ima 3 ( tri) člana.
Članovi Nadzornog odbora su izabrani na mandat od 4 godine, a mandat se može ponoviti.
Mandat članova Nadzornog odbora prestaje razrješenjem na Skupštini Udruge.
Za članove Nadzornog odbora ne mogu biti izabrani predsjednik niti članovi Upravnog odbora, niti tajnik Udruge.

Članak 43.

Nadzorni odbor:

- kontrolira provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Udruge
- nadzire izvršavanje zakonskih, ugovorenih i drugih obveza
- kontrolira i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana
- o svojim nalazima upoznaje predsjednika, Upravni odbor i Skupštinu
- podnosi Skupštini izvješće o svom radu i nalazima
- saziva Skupštinu Udruge odlukom većine svojih članova ako je predsjedniku istekao mandat i kada predsjednik iz drugih razloga nije u mogućnosti sazvati sjednicu Skupštine
- obavlja sve one druge poslove koje mu Skupština svojom odlukom stavi u nadležnost

VI. NAGRADE I PRIZNANJA  

Članak 44.

Za naročite zasluge u razvoju i unapređenju pčelarstva ili za višegodišnje zalaganje na razvoju Udruge i ostvarenju ciljeva i zadataka Udruge svaki član Udruge može biti nagrađen  ili mu se može dodijeliti  priznanje. Kriterij dodjeli nagrada i priznanja utvrđuje Upravni odbor.

Članak 45.

Udruga pčelara može dodijeliti nagrade i priznanja  pravnim subjektima  i fizičkim osobama,  nečlanovima  (sponzori , druge udruge prijatelji udruge.) koji su dali veliki doprinos u razvoju pčelarstva te potpomagali na neki drugi  način Udrugu pčelara. Kriterij dodjeli nagrada i priznanja utvrđuje Upravni odbor donošenjem Pravilnika.

Članak 46.

Vrsta priznanja mogu biti: Plaketa, Posebno priznanje,  Priznanje i Zahvalnica.
Kriterij dodjeli nagrada i priznanja utvrđuje Upravni odbor donošenjem Pravilnika.

Članak 47.

Udruga pčelara može dodijeliti nagradu i priznanje posmrtno bivšim članovima koji su dali značajni doprinos u razvoju pčelarstva. Kriterij dodjeli nagrada i priznanja utvrđuje Upravni odbor.                                           

VII.  LIKVIDATOR

Članak 48.

Likvidator može biti  fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština Udruge i koja je kao likvidator upisana u registar Udruga.
Predsjednik Udruge ovlaštena je osoba za provedbu postupka likvidacije (likvidator).

Članak 49.

Likvidator ne mora biti član Udruge.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka i brisanja Udruge iz registra.

Članak 50.

Mandat likvidatora traje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra Udruga, odnosno do njegova opoziva od strane Skupštine Udruge.

Nad Udrugom se može provesti i skraćeni postupak prestanka Udruge u kom slučaju se ne provodi likvidacija, sve sukladno odredbama članka 51. Zakona o Udrugama.

Članak 51.

Za svoj rad likvidator može primiti i određenu naknadu o čemu Skupština donosi svoju odluku, na temelju koje se putem ugovora detaljnije određuju međusobna prava i obveze likvidatora i Udruge sukladno Zakonu o udrugama.

Članak 52.

Prestankom postojanja Udruge imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog postupka, sudskih i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju slične ili iste statutarne  ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno statutu Udruge.
Udruga nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenim ili njima povezanim osobama.

VIII .    RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 53.

Ukoliko između članova Udruge dođe do spora koji je vezan uz djelovanje Udruge, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti imenovanom povjerenstvu za mirenje ili vanjskom miritelju, po uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati.

Članak 54.

Sukobom interesa u Udruzi smatra se situacija kada članovi Udruge, članovi upravnih ili izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti u Udruzi dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članova Udruge. O svakom sukobu interesa odlučuje se pojedinačno.

Članak 55.

Odlučivanje iz prethodna dva članka provodi se u prvom stupnju u povremenim radnim tijelima (povjerenstvima) koje osniva Upravni odbor u skladu sa člankom 32. ovog Statuta.
U drugom stupnju odlučuje u okviru svojih nadležnosti Skupština Udruge.

IX.  IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 56.

Imovinu udruge čine:
novčana sredstva,
pokretne stvari,
nekretnine,
druga imovinska prava.

Članak 57.

Udruga stječe imovinu:
od članarine,
od dobrovoljnih priloga i darova,
od dotacije iz proračuna,
iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 58.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Članak 59.

Udruga može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu. Odluku o prodaji nepokretne imovine ili prijenosu vlasništva na drugi pravni subjekt donosi Skupština. Odluku o davanju u zakup imovine i prodaji pokretne imovine društva donosi Upravni odbor. Pokretna imovina mora biti popisana, a popis ovjeren žigom i potpisom ovlaštene osobe.Neupotrebljiva, pohabana imovina od dugotrajne upotrebe ili  neisplativog  popravka  može se komisijski otpisati prilikom čega treba sačiniti zapisnik temeljem čega se briše iz knjige popisa.

Članak 60.

Udruga je dužna poslovati sukladno zakonskim propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 61.

Materijalno-financijsko poslovanje vodi se na temelju financijskog plana i programa rada Udruge, te odluka Upravnog odbora.
 
Upravni odbor raspolaže sredstvima Udruge. Novčane i materijalne dokumente, koji se odnose na rukovanje novčanim i drugim materijalnim sredstvima i pravima, potpisuje predsjednik.

X. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 62.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja temeljem Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.
Po prestanku rada Udruge pčelara sva stečena imovina (materijalna i financijska sredstva) ne smiju se dijeliti  između članova nego se  sva  prenosi  u Općinu Konjščina.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Statut Udruge kao i druge akte koje  donosi Skupština, donose se natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.
Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Članak 64.

Opći akti Udruge uskladiti će se s odredbama ovog Statuta u roku od jedne godine od njegovog stupanja na snagu.

Članak 65.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata daje Predsjednik Udruge.

Članak 66.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja na Skupštini Udruge.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut donesen na sjednici Skupštine Udruge od 12.12.1997. godine i dopuna Statuta od 17.02.2006. godine.

U Konjščini, 27.02.2015. g.


                                                                     
PREDSJEDNIK:

Darko Milinković

                                                                  

 

 

Copyright 2013. "Nektar" Konjščina - web by Brle